Category Archives: Aktuelt

Besøk frå SIU

Tysdag 2.oktober hadde vi ein stor delegasjon på besøk. Det var SIU, Senter for internasjonalisering av utdanningen som arrangerte eit Erasmus+ studeiebesøk i Bergen for barnehage- og skulesektoren om innovativ bruk av IKT i opplæringa. 

Delegasjonen var på i overkant av 20 lærarar og førskulelærarar både frå Noreg og mange andre Europeiske land. Dei var først og fremst interesserte i å besøke småtrinnsklasser, men dei var også interesserte i å vite meir om DiggLæring prosjektet vårt.

Delegasjonen var innom 1. 2. og 3.trinn og fekk sjå mange forskjellege aktivitetar. På første trinn jobba dei med koding, både praktisk og på ein app. 2.trinn holdt på å lage teikneseriar i Creaza og 3.trinn hadde første økt med FIRST LEGO LEAGUE jr – mission moon. Der var dei i full gang med å bygge både månerakettar og anna i lego.

Etter omvisinga fekk dei ein presentasjon av prosjektet vårt. Det er viktig å få fram det faktiske målet med digitaliseringa. At det er elevane og elevane si læring, motivasjon og meistring som skal stå i førarstet. Det er omlegging av pedagogikk og arbeidsmåtar, og ikkje verktøy som skal ha hovudfokus.

Vi takkar for besøket! Det er alltid kjekt å vise fram kva vi driv med, og at elevane våre framleis er i aktivitet og er kreative. Delegasjonen var blant anna fascinert over elevane som kledde på seg regntøy for så å gå ut i styrtregnet og klatre i fjell.

Barnevakten

Onsdag 26.september hadde vi foreldrekveld i regi av Barnevakten.  Det var Cecilie Bartnes som hadde eit fantastisk foredrag for dei oppmøtte føresette og lærarar. I forkant av foreldrekvelden var ho på skulen og snakka med elevane våre.

Torsdag 20.september hadde Cecilie samtalegruppe for elevar. I foreldrekveldsforedraget tok ho utgangspunkt i mykje av det som vart snakka om og som kom fram i desse samtalegruppene. Elevar heilt ned til 3.trinn deltok på desse, for vi ser at dei digitale utfordringane no oppstår mykje tidlegare enn før. I samtalegruppene med elevane snakka ho sjølvsagt om speletid/skjermtid. I tillegg fokuserte ho på at barna ikkje må legge igjen spor, på nett. Dei må ikkje gi ut informasjon til andre. Ho hadde eit fokus på at dei skal ha det kjekt, MEN ha trygt. Det er viktig at elevane tør å snakke med foreldra om noko er vanskeleg/skummelt. For dei eldste fokuserte ho også på deling av bilete, på chat og på trusslar. Elevane var veldig engasjerte, dei var med og bidrog i samtalane.

På foreldrekvelden delte Cecilie både frå eigne erfaringar, forsking og frå det Barnevakten står for. Fokuset låg mykje på at føresette gjer barna sine ei teneste ved å ha grenser på nett. Det er viktig med skjermfri tid (På den nye ios oppdateringa kan ein stille inn tid skjermen ikkje skal virke), gjerne ein felles skjermfri dag i veka der barna kan leike. Cecilie oppmoda alle om å vere til stades der barna er. Fram til dei er 15 år er dei føresette ansvarlege for kva barna skriv på nett og korleis dei oppfører seg der. Cecilie anerkjende dei utfordringane føresette står i, og at det er vanskeleg å manøvrere i dagens teknologiske verden. Ho oppmoda alle til å stille barna sine spørsmålet: Korleis har du hatt det på nett i dag? Dei føresette vil i løpet av veke 40 få heim eit foreldrehefte om temaet. Vi oppmodar om at dette blir brukt. Elevane har fått eit hefte som dei brukar i arbeidet på skulen.

Samling for dysleksivennleg skular

24. og 25.september var det samling for dysleksivennlege skular i Lillestrøm. Knappskog skule er ikkje blitt sertifisert som dysleksivennleg skule enda, men vi er inne i ein sertifiseringsprosess. Vi håper å få på plass denne sertifiseringa i løpet av hausten. På denne samlinga var vi difor tilstades for å lære.

Samla på Scandic Lillestrøm var over 200 lærarar og skuleleiarar som enten er eller ønsker å bli dysleksivennlege.  Frå Knappskog var spes.ped lærar Eirin Marie Tveito og avdelingsleiar Ingvild Vikingsen Skogestad.  Innhaldet i samlinga varierte frå plenumsforedrag til små samtalegrupper/småforedrag om valte emner.

Plenumsforedraga første dag var det Statped som sto for. Marianne Akselsdotter hadde eit innlegg om matematikkvanskar og dyskalkuli og Gitte Gjesdal eit om korleis vi kan bruke teknologi i tiltaksarbeidet for barn og unge med språkvanskar. Spesielt i dette siste foredraget var det kjekt å sjå at våre val går i rett retning.

Vidare var det småforedrag om blant anna språkvanskar,  verktøyet Lingdys, korleis leie arbeid med dysleksivennleg skule, korleis tolke Logosresultat og IKT ansvarleg som ressurs. Om kvelden var det festmiddag.

Andre dag starta med fleire småforedrag/workshops om blant anna gode appar, foreldresamarbeid og førebyggande arbeid i begynnaropplæringa. Dagen vart avslutta med plenumsforedrag av ein forskar frå Universitetet i Bergen, Turid Helland,    som fortalte både om det historiske perspektivet i dysleksi og om eigen forsking på dette feltet.

Det var ei spennande samling, med mykje matnyttige tips og informasjon som vi kan ta med heim til eigen skule. Vi ser fram til å bli enda betre på arbeidet vårt med barn med både dysleksi og dei som har andre utfordringar. Foldnes skule hadde med 4 representantar på samlinga, og det var kjekt å kunne gå i tospann med dei her.

 

Digg læring-konferansen 2019

Invitasjon til Digg læring konferansen 2019.

 

Knappskog skule inviterer lærarar, IKT-ansvarlege, skuleleiarar, samarbeidspartnarar og andre interesserte til ein ny Digg læring. Set av fredag 1.februar til å knytte nettverk og bli inspirert til digitalt arbeid på din eigen arbeidsstad

 

 

 

Programmet og innhaldet jobbar vi med kontinuerleg. Dette vil bli en dag med fokus på innovativ og framtidsretta læring i framtidas skule. Vi vil legge opp til både foredrag og workshop. Nytt av året er at vi har henta inn ein ekstern foredragshaldar. Simen Spurkland lærar på Vøyenenga ungdomsskole i Bærum vil ha plenumsforedrag for oss. Han er mykje framme i media og har mange foredrag om digital pedagogikk, matematikkdidaktikk og den profesjonelle lærar. Vi vil også prøve å dele opp forelesingane i spor slik at ein kan velje mellom t.d småtrinn-, mellomtrinn-, ungdomstrinn- og leiarspor. Her må vi sjå an interessa i påmeldinga. Vi vil også ha mange gode workshops. Fleire av dei som hadde workshop i fjor (Creaza, Fagbokforlaget, kunnskap.no og fleire) har sagt at dei kjem. I tillegg jobbar vi med å få med fleire. Cappelen Damm er av dei som har meldt at dei kjem.

 

Nytt av året blir at konferansen vil koste pengar for dei som ikkje er frå Fjell kommune. Vi har sett ein pris pr. person på 400kr, då er lunsj inkludert. Ansatte i Fjell kommune kan delta gratis

 

Så hold av dagen for her blir det litt forskjellig retta mot fleire målgrupper:)

 

Oppdatert program og vidare informasjon vil du finne på Facebooksida vår: https://www.facebook.com/digglaring/

 

PÅMELDING DELTAKARAR HER: https://goo.gl/tE8nCd

Det blir sendt ut epost til dei påmeldte etter jul.  

 

PÅMELDING SAMARBEIDSPARTNARAR TIL WORKSHOP OG STAND: https://goo.gl/faoxEs

 

Vel møtt!

Forsking på eigen praksis

Knappskog skule er med på prosjektet desentralisert kompetanseutvikling. I den samanheng har vi samarbeid både med SLATE, UiB og Høgskulen på Vestlandet. 28.08.18 gjekk startskotet for samarbeidet vårt med SLATE.

Samarbeidet vårt med SLATE fokuserer på kompetanseheving for alle lærarane. Då i første omgang i form av forsking på eigen praksis. Vi starta opp med informasjon og kunnskapsdrypp om metoden vi skal bruke på dette, TISL (Teacher inquiry into student learning). Dette er ein metode på 7 steg. Gjennom økta med Cecilie Johanne Slokvik Hansen, Ingunn Johanne Ness og Kjetil Egelandsdal fekk lærarane også byrja på desse stega. Målet var å finne noko i eigen skulekvardag som vi vil forske på, for så å utarbeide eit forskingsspørsmål. Lærarane vil i tida framover hente inn informasjon slik at dei i slutten av november er klare for å presentere forskingsresultatet sitt for dei andre lærararne. SLATE skal igjen forske på vår forsking.

Det var mange ivrige lærarar som laga mange gode spørsmål. Vi brukte eit verktøy kalla Flinga for digital planlegging og idemyldring på gruppene. Det blir spanande å sjå kva forskinga denne hausten vil lære oss, og kva dei fem gruppene konkluderer med. Målet er sjølvsagt å auke kompetansen vår, for å bli enda betre lærarar.

Oppstart

Då var vi godt i gang med skuleåret 2018/2019! Oppstarten av eit nytt skuleår er alltid hektisk, og slik var det også i år. Lærarane starta sitt arbeidsår måndag, medan elevane møtte til første skuledag torsdag.

Lærarane hadde då tre planleggingsdagar i forkant, før elevane kom. Desse vart brukt til både kompetanseheving og førebuing til det nye skuleåret. Vi har blant anna eit ønske om at alle iPad-lærarane våre skal bli noko som heiter Apple teacher. To av lærarane har allereie tatt denne sertifiseringa. Tysdagen var dei fleste lærarane på Ågotnes og deltok på den andre samlinga om Learnlab og om djupnelæring/ fagfornyinga.

Kompetanseheving — > Apple teacher

Vi er framleis ein heildigital skule, og på småtrinnet vidarefører vi satsinga på iPad. Nytt av året er at to av mellomtrinnsklassene skal over på Chromebook. 5. trinn er i tillegg så heldige at dei får pilotere ein Acer Chromebook med penn. På den måten kan vi vidareføre og vidare utvikle dei gode erfaringane vi har gjort oss med Surfacemaskina. På mellomtrinnet vil vi også halde fram med Office 365 og ikkje gå over på Google si løysing – G-Suite. Vi vil heller ta i bruk noko som heiter Teams som er ei klasseromsløysing som sentrerer seg rundt One Note.

Elevane på mellomtrinnet i gang med Chromebook og Teams

Vi har også vore så heldige å få snakke om Digg Læring denne veka. På tysdag deltok vi på ein ungdomsskulekonferanse i Fyllingsdalen der vi fekk dele litt om pedagogikken og den heilskaplege tanken bak prosjektet vårt.

Terje frå Rothaugen fortel om internasjonalt samarbeid på konferansen på Lynghaug i Fyllingsdalen

Seinare samme dag sto Arendalsuka på programmet. Der var det ein debatt i regi av Lær Kidsa koding om korleis vi skal lære ungane å skape teknologi, ikkje berre snakke om at dei skal det. Vi fekk dele litt om korleis vi har kome i gang med koding på vår skule, og kva tankar vi har om korleis ein skal få med fleire. 

Fredag var det lærarane i Holmestrand som fekk høyre om prosjektet vårt og den heilskaplege tanken vår om digital undervisning. Det er alltid kjekt å reise rundt og ha sjansen til å fortelje andre om vår filosofi og våre erfaringar!

Holmestrand

Etter ein kjekk og intens oppstart ser vi fram til resten av skuleåret! Vi gledar oss til å bli kjende med dei nye førsteklassingane våre og til alt det spanande det nye skuleåret måtte bringe!

 

 

Gresk professor på besøk

Fredag 15.06 hadde vi besøk av Kjetil Egelandsdal frå SLATE. Han hadde med seg den greske matematikk(didaktikk) professoren Chronis Kynigos frå Aten. Kyginos jobbar med korleis undervise i matematikk gjennom blant anna koding og små digitale forsøk. Han har vore med å utvikla software for dette som er i bruk i Hellas. I tillegg til matematikk skal desse programma også lære elevane om blant anna berekraftig utvikling og helse.

Kyginos viser eit av programma han har vore med å utvikle

Kyginos var interessert i korleis vi jobbar med matematikk her, og på kva måte elevane får vere med å skape noko i matematikktimane. Han fekk informasjon om skaparverkstadtanken og om kva vi meiner er viktige prinsipp i matematikkundervisninga. Han var innon 7.klasse der han fekk sjå elevar jobbe med ulike verktøy, både adaptive verktøy og verktøy som legg til rette for omvendt undervisning. Elevane viste også korleis dei jobbar med logiske oppgåver og korleis dei jobbar med koding.

Dei besøkande fekk også sjå resultat av prosjekt vi har jobba med, både 3d printing og også dei ubrukelege robotane som 6.trinn har laga. Dei fekk også sjå kva utstyr vi har kjøpt inn til kodinga. Der også den nyaste boka vi har kjøpt, Hei Ruby, som er ein inngangsport til algoritmisk tenking.

Vi takkar for besøket og gledar oss til å teste dei nye verktøya vi fekk vist.

Besøk av ordførar og skulesjef

Onsdag 13.06.18 hadde vi MOT-ambassadørar frå Tranevågen på besøk på 7.trinn. I den samanheng var ordførar, Marianne Sandahl Bjorøy og skulesjef, Wilhelm Anglevik inviterte av MOT til å vere med på ei slik MOT-økt. Sidan vi likevel hadde så celebert besøk inviterte vi på lunsj og omvisning. Skulesjefen og ordføraren var veldig imponerte over nokre innsektshotell som 5.klasse har bygd. Berekrafting utvikling er eit av dei fagovergripande emna som kjem med den nye læreplanen, og eit tema som er viktig å fokusere på i opplæringa.

Ordførar og skulesjef

Marianne Sandahl Bjorøy var med på ein runde på skulen. På 2.trinn hadde elevane fått velje kva program/app dei ville jobbe med. Siri Eide forklarte og viste korleis dei har jobba med begynneropplæringa på iPad. Bjorøy fekk sjå og snakke med nokre av elevane og dei fekk vise og fortelje kva dei jobba med,

Odd Erik Kjeldstad (rektor). Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar) og Siri Eide (kontaktlærar 2.trinn) følger med på ein elev som skriv tekst ved hjelp av STL+ metoden og IntoWords

 

På 5.trinn var naturfag og geologi tema. Bjorøy fekk lære litt om kva steinsortar vi har i vårt nærmiljø og korleis enkelte steinformasjonar vart danna. Monica Fjeldstad viste bilete på skjerm og fortalte. Bjorøy fekk også meir informasjon om korleis vi jobbar digitalt på mellomtrinnet med Chromebook og OneNote.

Vi takkar for besøket!

Besøk frå Sund

Tysdag 12.juni hadde vi besøk frå Sund kommune. Det var Sølvi Øvretveit Kallestad og Kari Aga frå Stranda skule og Merete Ingebritsen og Laila Kjeilen Bach frå Sund PPT som var her. Dei var på besøk hos spes.ped koordinator Grethe Bildøy. Dei var interesserte i både leselærarfunksjonen vår og korleis vi praktiser denne og korleis vi jobbar med spes.ped. Hos oss har Grethe opparbeida seg stor kompetanse på begge desse områda og det er som alltid kjekt å dele av vår erfaring.

Vi ønskjer Sund lykke til med oppstarten av leselærarstillinga og takkar for besøket!