Category Archives: Aktuelt

Mosjonsløp

Fredag 12.april, siste dag før påske, arrangerte Knappskog skule Team Rynkeby skoleløp til inntekt for barnekreftforeningen. Det var sol heile dagen, noko som skapte ei fantastisk ramme rundt arrangementet. Team Rynkeby stilte med ein representant, som delte ut sjokolademelk og smøreost til elevane etter løpet. I tillegg var Hans Jarle Einarsen frå Sartor her. Han brukar maratonspringinga si til å samle inn pengar til Krafttak mot kreft. Han var med på å springe dette løpet som eindel av dei maratonane han skal fullføre dette året. Sartor er også med på å sponse elevane våre.

Elevane sprang i to omgongar. Klokka 9 starta vi med oppvarming for alle før det var løpsstart for 1. – 4.trinn. Dei fleste av desse elevane sprang ei løype på 300 meter, nokre av dei eldste sprang 1km. Elevane skulle sjå kor mange runder dei klarte å springe på ein halv time, og mange hadde avtalt sponsing pr runde. Imponerande innsats! Elevane fekk saft når dei var ferdige. Dei fekk også bollar under lunsjen.   Klokka 11 var det igjen oppvarming for alle før det var løpsstart for 5. – 7. trinn. Elevane på dei eldste trinna sprang runder på 1 km. Hans Jarle sprang på begge løpa, i tillegg var det nokre av lærarane som sprang. No ventar vi i spenning på resultatet. Både kor langt vi har sprunge totalt, og ikkje minst, kor mykje pengar vi har samla inn. Oppdatering vil kome!

Dette vart ein fantastisk dag, med mange glade barn og vaksne. Elevane var like ivrige på både springing og heiing. Dette gav meirsmak! Tusen takk til alle foreldre som stilte opp som løypevakter og bollebakarar. No håper vi at alle får ein fantastisk fin påskeferie!

For info om Team Rynkeby og Barnekreftforeningen gå til: https://www.team-rynkeby.no/skoleloepet.aspx
og https://www.barnekreftforeningen.no/

Kreativitet – UH-samarbeid

Knappskog skule er med på desentralisert kompetanseutvikling i Ytre Midthordaland. I samband med dette samarbeidar vi både med Høgskulen på Vestlandet og SLATE ved Universitetet i Bergen. SLATE sitt fokus er kompetanseheving for heile personalet. I haust var temaet forsking på eigen praksis som ein kan lese meir om her.  Temaet for våren er kreativitet. Vi er opptekne av den kreative sida av djupnelæringa og den kreative eleven og ønsker å auke vår kompetanse her. Dette temaet heng også saman med arbeidet vårt med skaparverkstad og koding.

Tysdag 12.mars var det workshop om Kreativitet ut frå forskjellar. Ingun Ness frå SLATE hadde med seg Vlad Glaveanu frå Webster University i Geneve. Vlad starta med litt teori om kreativitet før det var vår tur til å prøve å vere kreative. Vi lærte ulike steg for kreative gruppe prosessar, som vi så prøvde ut i praksis. Første steg er å finne eit problem vi ønsker løysing på.  Andre steg å få fram ulike perspektiv og finne ei løysing på problemet.

Det var ei engasjert samling av lærarar og studentar som deltok på denne workshopen. For tida har vi på Knappskog fire ulike studentgrupper som har praksis hos oss. Det var veldig kjekt å ha deira kreative tankar med i denne workshopen.

Kreativitet skal vere fokus utover våren i tospann med fagfornying. Kreativitet er ein av dugleikane for det 21.århundret som det er fokus på. SLATE kjem tilbake seinare på våren for oppfølging av denne workshopen her. Vi ser fram til vidare samarbeid!

Dysleksivenleg skule

Knappskog skule har dei siste åra vore inne i ein prosess for å bli dysleksivenleg skule. I haust hadde vi sertifiseringsbesøk av Åsne Midtbø Aas i Dysleksi Norge. Av ho fekk vi nokre områder som vi skulle jobbe vidare med utover vinteren og våren. Vi har gjort dette og meldt tilbake til Aas kva vi har jobba med. 1.februar kom beskjeden om at styret i Dysleksi Norge hadde sertifisert oss som dysleksivenlege. Vi er skule nummer 2 i kommunen som er sertifiserte som dysleksivenlege.

  

Tysdag 19.02 var dagen då vi skulle få tildelt plaketten. Vi valte å gjere dette med ei samling for alle elevane i gymsalen, der også føresette var inviterte. I tillegg var skulesjefen og leiar og nestleiar av PPT tilstades. Samlinga vart leia av Odd Erik Kjeldstad, rektor på Knappskog skule.

På YouTube ligg der ein kortfilm laga av Mads Johan Øgaard om korleis han har opplevd å ha dysleksi. Vi byrja samlinga med denne filmen. Så framførte 3.trinn ein joik. Dei har denne vinteren jobba med eit stort sameprosjekt der dei blant anna har lært denne joiken. Ein av 3.trinnselevane Marcel Frisk las også eit dikt om at det viktigaste ikkje er å vere perfekt, men å gjere sitt beste. Viktige ord å bli minna på for oss alle. Etter diktlesinga var 3.trinnselevane forsangarar på sangen «Blåse på» av Christine Sandtorv. Neste innslag var ein gjeng elevar på 7.trinn som song tostemt «Vem kan segla» Begge elevinnslaga var akkompagnert av Inga Grøm Sæle på piano.

Publikum i salen fekk vere med å synge «Stopp ikke mobb!» før det var tid for plakettoverlevering. Rektor, skulesjef og Åsne Midtbø Aas sa nokre ord i samband med dette før Ruben Haga Sulen og Oliver Galteland tok i mot plaketten.

 

Samlinga vart avslutta ved at vi alle sang «Vi-sangen» før vi såg vår eigen film. Filmen som vi fekk laga i desember for å vise fram det vi meiner er balansert digital undervisning.

I etterkant av samlinga skal alle lærarane ha kompetanseheving om dysleksi av Åsne Midtbø Aas. Vi ønsker å vere ein god skule for alle våre elevar!

Knappskog skule fekk besøk frå kroatia

Knappskog skule fekk på onsdag denne veka besøk av ein delegasjon med utdanningstoppar frå Kroatia.

Gjester frå Kroatia og tilsette på Knappskog skule
Gjester og tilsette på Knappskog skule

Dei er i Noreg i samband med eit utdanningsprosjekt i regi av DIKU, som har ansvar for å forvalta EØS-midlar på vegner av Kunnskapsdepartementet. Med i delegasjonen var representantar frå skulesystemet i Kroatia samt den kroatiske ambassaden i Noreg.

Delegasjonen ville sjå digital undervisning i praksis, og korleis den pedagogiske tilnærminga i klasserommet blir endra med ny teknologi og digitale verktøy. Særleg var dei interesserte i skulen sitt skaparverkstad, som er bygd opp for å stimulera elevane til vera utforskande og kreativ med teknologi i kombinasjon med tradisjonelle handverksfag og programmering.

Odd-Erik Kjeldstad
rektor Knappskog skule

Digg Læring-konferansen 2019

NB: Lenker til presentasjonane frå foredraga finn du på slutten av innlegget

1.februar var Digg Læring-konferansen gjennomført. Over 400 personar var deltakande, Vi starta dagen med ei opning av varaordførar Tom Georg Indrevik. Så tok Ingvild Vikingsen Skogestad over mikrofonen for å snakke om den pedagogiske grunntanken bak Digg Læring.

Etter ein liten pause var det tid for dei to hovudplenumsforedraga. Ellen Romstad, høgskolelektor seksjon for IKT og læring på Høgskolen i Østfold starta med eit innlegg om STL+. Så overtok Simen Spurkland, lærar på Vøyenenga ungdomsskole i Bærum over stafettpinnen. Han snakka både om lærarprofesjonalitet og korleis drive læring i teknologirike omgivnadar. Publikum var med frå første stund, og vi er veldig glad og takknemlege for at nettopp desse to tok turen over til oss!

Etter ein pause med tid for mingling og besøk i standområdet og på vår eigen skaparverkstad var det tid for speedforedrag. Vi var så heldige at vi kunne tilby 16 ulike workshops, og no hadde dei moglegheit til å presentere seg sjølv. På lista over workshop sto Creaza, Kikora, Lesemeister, Fagbokforlaget, Campus Inkrement, Høgskulen på Vestlandet med Micro:bit, Adrian Talleraas med VR, Gyldendal, Atea, MV-Nordic, Cappelen Damm, Transponder, Microsoft med Minecraft, Lin Education med escape room, Dragonbox og Muzzy BBC. I tillegg var Info Vest forlag tilstades med stand.

Sidan vi hadde så mange påmeldte i år delte vi opp lunsjen. Ca halvparten gjekk til lunsj og stands medan resten fordelte seg på leiarspor og småtrinnsspor. På leiarsporet hadde rektor på Knappskog, Odd Erik Kjeldstad presentasjon om korleis ein som leiar kan drive digitaliseringsprosessen på sin skule. På småtrinnssporet haldt Ellen Romstad fram med å snakke om STL+. I tillegg hadde tre av Knappskog skule sine lærarar, Kaja Venge, Monica Berntsen og Siri Eide ein presentasjon om korleis dei jobbar på småtrinnet.

Etter denne bolken var det lunsj for dei som ikkje hadde ete lunsj samstundes som det var foredrag tilpassa mellomtrinn og ungdomstrinnet. Her starta Ingvild Vikingsen Skogestad på ein bolk om ulike verktøy vi nyttar på mellomtrinnet før Øyvind Opheim Rise snakka litt om korleis bruke Minecraft i undervisninga. Så snakka Monica Fjeldstad om Storyline i engelsk før Ingvild og Øyvind haldt fram med ein bolk om skaparverkstad. Denne bolken vart avslutta av Adrian Talleraas som snakka om korleis bruke jukseverktøy, i denne samanhengen ein nynorskoversettar, i undervisninga.

Etter pausen var det to rundar med workshop før konferansen var over for denne gong,

Vi på Knappskog er veldig glade for alle som kom og støtta opp om konferansen vår! Både deltakarar, foredragshaldarar og samarbeidspartnarar. Vi er også glade for det tette samarbeidet vi har med Oslo Edtech Cluster og Acos som begge har vore med på sponsorsida

  

Presentasjonar:
Pedagogikk – Ingvild Vikingsen Skogestad
STL+ – Ellen Romstad (dei kvite bileta i presentasjonen er gjengitt med tillating av Sisel Roås)
Elevvennlig undervisning i teknologirike klasserom – Simen Spurkland
Leiarspor – Odd Erik Kjeldstad – kjem
Småtrinn  – Kaja Venge, Siri Eide og Monica Berntsen 
Mellomtrinn, ungdomstrinn og skaparverkstad – Monica Fjeldstad, Øyvind Opheim Rise og Ingvild Vikingsen Skogestad

Workshop
Atea – workshop

Du kan lese meir om konferansen på Fjell kommune sine nettsider,sidene til VNR (Vest næringsråd) og lokalavisa Vestnytt

Kodetimen 2018

I veke 49 vart den internasjonale kodetimen arrangert. På Knappskog har alle klassene vore med på dette. På Knappskog har vi koding på timeplanen kvar veke for alle trinn. Det er likevel kjekt med eit ekstra fokus på koding, slik som kodetimen gir. Denne veka har vi også gjennomført dei tradisjonelle julefestane våre, så litt koding mellom slaga har vore kjekt. Vi nytta kodeveka til å få lage ein Sphero-  labyrint med tape på golvet i skaparverkstaden vår. Denne håper vi blir brukt hyppig i tida framover. Vi har også tenkt å lage fleire slike. Kodesatsinga vår kan du lese meir om her. Skaparverkstaden vår står det om her

Her er ei oversikt over kva dei ulike klassene har jobba med denne veka:

1.trinn kodar for tida på appen Run Marco på iPaden.

2.trinn har koda på appen Coding, ein iPad app der elevane lærer engelsk og koding på sametid som at det er ein musikk-app.

3.trinn har jobba med opplegga på Kodeknekkerne på NRK Skole. Dei har også brukt appane Box Island og Lighhtbot.

4.trinn har starta med Lego Wedo. Der har dei bygd og koda robotar, vindmøller og sluser

5.trinn har jobba med Scratch. Dei har både jobba med spel og vist for dei andre det dei har jobba med. Dei har også sett nokre av episodane om Kodeknekkerne

6.trinn har koda med Micro:bit

7.trinn har jobba med forskjellege fysiske objekt i tillegg til Micro:bit og Arduino. Dei har koda Spheroball og droner og bygd og jobba med Lego Mindstorms.

   

Sidan vi er så heldige å ha kodetime kvar veke, skal alle elevane våre ha dette neste veke også.

Forsking på eigen praksis – framlegging av resultat

Tysdag 27.11.18 hadde vi igjen besøk frå SLATE, UiB, ved Cecilie Slokvik Hansen og Ingunn Johanne Ness. . Vi har denne hausten jobba med å forske på eigen praksis, og no var tida komen for å legge fram analyseresultata. Tidleg i haust hadde vi første samling der vi fekk ein innføring i TISL-metoden og også fekk hjelp til å starte våre eigne prosjekt. Vi har hatt fem grupper som har jobba med forskjellege problemstillingar. To småtrinnsgrupper, to mellomtrinnsgrupper og ei gruppe frå innføringsklassa. Etter å ha laga problemstilling og hypotese på første samlinga starta innsamlinga av data i klasseromma. Cecilie Slokvik Hansen var innom for å rettleie gruppene i sluttprosessen, og no var tida komen for å legge fram desse resultata.

1.gruppe presenterte eit prosjekt på mellomtrinnet der dei ønska sjå om alternative arbeidsmåtar som Minecraft kan auke motivasjonen for enkelte elevar. Konklusjonen førebels var at dette hadde ein positiv effekt på elevgruppa og at det skal bli spanande å sjå korleis dette vil halde fram.

2.gruppe hadde sett på arbeidet med tiarvennar på småtrinnet. Dei ønska å sjå nærare på gapet mellom det å «pugge» tiarvennane og det å faktisk kunne bruke dei i rekning. Mange elevar kan tiarvennane når dei blir spurt, men kan ikkje bruke dei til noko. Gruppa prøvde difor å gjere om på måten dei jobba med emnet på, både med overlæring og ved å fokusere på forståing. Det er for tidleg å konkludere om dette er til hjelp, men det har endra måten dei jobbar med temaet på.

3.gruppe hadde sett på bruk av Flipgrid i matematikk på mellomtrinnet og om dei ved hjelp av dette verktøyet kunne identifisere elevane sine ulike løysingsstrategiar i divisjon, for å tilpasse undervisninga til den enkelte. Dei kunne melde tilbake at dette var eit svært nyttig verktøy, og at det gav mange nye og betre moglegheiter for både tilbakemelding til elevane og tilpassing til kvar enkelt.

4.gruppe hadde sett på om arbeid med Aski Raski systematisk kunne auke lesehastigheit på elevar som hadde tempoutfordringar. Gruppa konkluderte med at det var eit godt verktøy, men at perioden var for kort for å sjå om det faktisk var eit utbytte for den utvalde elevgruppa

.

5.gruppa var frå innføringsklassa og dei hadde sett på forskjellane mellom å ha alle elevane 1. – 7. i same klasse opp mot deling i småtrinn og mellomtrinn. Gruppa konkluderte med at på alle punkt var det ein fordel å vere delt, både for elevar, lærarar og læringsutbyttet.

Det var interessant å høyre på dei forskjellege gruppene og kva dei har jobba med. Alle lærarane har lagt ned ein stor innsats i dette prosjektet!     No blir det spanande å sjå om ein kan konkludere meir på nokre av problemstillingane når ein får jobba meir med dei ulike hypotesene. Samarbeidet vår med SLATE skal halde fram og det blir spanande å sjå kva 2019 skal føre med seg.

Her kan du lese litt om kva SLATE skriv på sine sider

 

Turnering i FIRST LEGO LEAGUEjr

3.trinn- Knappskog skule har deltatt i FIRST LEGO LEAGUE jr, eit forskings- og teknologiprosjekt som introduserer barn i alderen 6-9 år til ei spanande verd av vitskap og teknologi. Årets oppgåve var Mission Moon: Korleis vil det vere å leve og bo på månen?

Gjennom prosjektet ynskja me å introdusere elevane for vitskap og teknologi. Jamfør Kunnskapsløftet ønska vi å fokusere på det «skapande mennesket», der utvikling av eigne evne på elevane sine premiss er eit av hovudelementa. Elevane skulle forske på korleis det er å leve og bu på månen. Innanfor dette skulle dei finne ut korleis dei skulle skaffe mat og drikke på månen, korleis ein skal få oksygen, og andre utfordringar dei måtte kome på undervegs ettersom dei lærde meir om livet utanfor jorda og vår atmosfære.

Prosjektet vara i ca. 2 månader der målet var å lage ein månebase og ein rakett i lego, samt ein informasjonsplakat. I tillegg skulle elevane ha minst eit element som var koda gjennom Lego WeDo. Som avslutning på prosjektet sendte me to grupper til konkurransedag på BI i Bergen, der dei fekk vise fram prosjektet sitt og forklara for dommarar kva dei hadde laga.

Me starta med idémyldring for å finne ut kva kunnskap me hadde på området frå før. Elevane fekk vite oppdraget, og byrja å innhente kunnskap dei meinte var relevante for å løyse oppdraget. Dei fekk leite etter informasjon på ulike nettkjelder tilpassa born, samt i bøker. Elevane har óg arbeida med koding i Lego WeDo-appen.

Elevane har gjennom arbeidet fått tileigna kunnskap om ei rekkje omgrep som «oksygen», «tyngdekraft» og «atmosfære». Dette var omgrep som me ynskja at elevane skulle lære på førehand, og elevane har gjennom utforsking og samarbeid innhenta kunnskap om dei ulike omgrepa fordi dei har trengt den for å løyse oppdraget. I tillegg har elevane forska på andre omgrep som dei har møtt på når dei har innhenta informasjon og kunnskap om temaet. For eksempel var det nokre elevar som ville finne ut kva akselerasjon var, fordi dei hadde lese om det i ei bok. Fleire elevar har òg hatt fokus på å resirkulere energi og vatn, fordi dette ikkje finnes på månen.

Gjennom arbeidet har elevane fått diskutere, argumentere, tilpasse og revidere eige arbeid. Dei har fått lære på eigne premissar, der bygging av lego, utforsking og leik har vore sentrale element. Dei har drive skrivetrening og lesetrening der dei har nytta ulike lesestrategiar når dei har innhenta kunnskap. I tillegg har me lest engelske bøker og sett nokre engelske filmar om temaet, slik at me også fekk implementert engelsk i prosjektet.

Program Digg Læring-konferansen 2019

1.februar er det igjen duka for Digg Læring-konferansen på Knappskog skule. Påmeldingsfristen til konferansen har no gått ut

Det kan framleis kome endringar i programmet. Program oppdatert 18.01.19

 

Program Digg Læring-konferansen 2019

8:00: Registrering og mingling

8:30: Opning
8:40: «Digg Læring med pedagogikken i førarsetet» – Ingvild Vikingsen Skogestad, Knappskog skule
9:00 «STL+ i skrive/leseopplæringa» –  Ellen Romstad, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold
9:30: «Elevvennlig undervisning i teknologirike klasserom» –  Simen Spurkland, Vøyenenga skole

10:30: Pause med stands

11:00: Speedforedrag – sjå liste over workshops

11:45-12:30: Parallelle foredrag/lunsj

Småtrinn:

Ellen Romstad – STL+
Monica Berntsen, Kaja Venge og Siri Eide, Knappskog skule – «Heildigital tanke om begynneropplæringa»

Leiarar:

Odd Erik Kjeldstad, rektor Knappskog skule og Andreas Noreide, pedagogisk IKT konsulent – Fjell kommune – «Leiarperspektivet i digitaliseringa»

Lunsj med mingling og besøk på stands

12.45-13.30: Foredrag/lunsj

Lunsj med mingling og besøk på stands Mellomtrinn/ u.trinn og skaparverkstad

Monica Fjeldstad, Øyvind Opheim Rise og Ingvild Vikingsen Skogestad, Knappskog skule – «Skaparverkstad og digitalt arbeid på mellomtrinnet»

Adrian Tallerås, Rothaugen u.skole – «Hvordan bruke «juks» og «jukseverktøy» i undervisningen»

 

13:45 – 14.45 Workshops (Atea, Creaza, Fagbokforlaget, Kikora, Gyldendal, kunnskap.no, HVL, MV-Nordic, Lesemeister, Cappelen Damm, Adrian Tallerås, Campus Inkrement, Transponder, Lin Education, BBC Muzzy, Dragonbox, Microsoft)

15:00 – 16.00 Workshops (same som over)

Ferdig 16:00

Det blir lagt opp til mingling og utstilling i alle pausar. Vår eigen skaparverkstad er sjølvsagt open heile dagen!

Hugs eigen PC/nettbrett til workshop!

 

Workshops:

 • Creaza: Kreative muligheter med Creaza i undervisningen!
 • Kikora: Workshop 1: Lær deg GeoGebra og regneark på 1-2-3 med Kikoras nye oppgaver.  Workshop 2: Mattemaraton – vårens vakreste eventyr!
 • Lesemeister: Hvilken bok skal jeg lese nå? Lesing og adaptiv læring
 • Fagbokforlaget: Verkstedet er et nytt heldigitalt læreverk for fagene kunst og håndverk og musikk for ungdomstrinnet. Med utstrakt bruk av video, animasjoner og foto tilbyr Verkstedet modellering av alt fra strikking og saging, til gitargrep og pianoakkorder.
 • Campus Inkrement: Omvendt undervisning/ Campus Inkrement
 • HVL: micro:bit og Aisoyroboter i undervisningen
 • Adrian Tallerås: Bruk av VR i undervisningen
 • Gyldendal: Smart Øving- adaptiv læring holder elevene i flytsonen! Smart Øving serien består nå av adaptiv læring i matematikkfaget for 1.-10. trinn, norsk for begynneropplæringen og norsk for voksne innvandrere. På vår workshop vil du få eksempler og tips til hvordan ta i bruk adaptive læringssystemer i klasserommet.
 • Gyldendal: Lærerstudio blir Skolestudio
 • Atea: Kjære skoleleder – sørg for å gjøre ting i riktig rekkefølge når skolen skal digitaliseres
 • MV-Nordic – Smart bruk av Intowords
 • Kunnskap.no – Kan elever på alle trinn forberede seg til sine timer? Hvordan vil det påvirke undervisning at elevene allerede kan noe om innholdet før din undervisning? Fra lekser som etterarbeid til omvendt undervisning som forberedelse til timer. Metakognitiv tenkning – Hvordan lærer jeg? Fra lærer/bok-styrt læring til selvregulert læring. Eksempler på dette ved å bruke Kunnskap.no
 • Cappelen Damm: Skolen fra Cappelen Damm, digitale læremidler i alle fag, på ett sted. Få presentert strukturerte undervisningsopplegg og læringsstier ned til den enkelte time, og tilbud om gratis utprøving våren 2019!
 • Transponder: Transponder er Norges første, beste og mest fremtidsrettede kommunikasjonsløsning for utdanningssektoren. Transponder er designet med innebygget personvern og et svært høyt nivå av sikkerhet. Dette kombineres med et ekstremt intuitivt brukergrensesnitt. 25% av alle norske skoler og 10% av alle norske offentlige barnehager benytter idag Transponder og stadig nye tar løsningen i bruk.
 • Microsoft: Minecraft : Vær elev og bygg sammen med dine kolleger!  (vi har nokre maskiner til låns)
 • Erlend Kobro, Lin Education:  Spillbasert læring gjennom escaperoom.Et “escaperoom”, eller “room escape game”, er et fysisk opplevelsesspill der spilleren må løse en rekke komplekse oppgaver for å nå et mål. Tradisjonelt har målet vært å komme seg ut av et rom der man tilsynelatende er låst inne. Konseptet baserer seg på elementer fra både historiefortelling, spill og opplevelsesdesign. Det er en unik måte å engasjere elever og lærende på.
 • Dragonbox: Hvordan ser fremtidens matematikkundervisning ut på småskolen? Utforskning, matematiske samtaler, dybdelæring, tverrfaglighet og problemløsning er noen av hovedpunktene vi har sett nærmere på gjennom læreverket Dragonbox Skole
 • MUZZY BBC: Learn languages​ with Muzzy and his friends

First Lego Leauge jr

Laurdag 10.november skal to lag frå 3.trinn på Knappskog skule delta i FIRST LEGO leauge jr i Bergen.  Oppgåva er som følgjer:

MISSION MOON℠
Hvordan ville det vært å leve og bo på månen? 
FIRST® LEGO® League Jr. vil i 2018 ta dere med på en reise til et sted der dere lager reglene: utforsk deres nye nabolag, og finn ut hvordan deres nye hverdag på månen vil bli! 
Oppdagelsene står i kø i oppdrag MISSION MOON℠!

Dei siste vekene har elevane difor hatt månen som tema. Dei har bygd månebasar og månefartøy i både vanleg LEGO og LEGO wedo. Elevane har forska på månen og på korleis det ville vere å leve på månen, og vil vise resultatet av dette i turneringa førstkomande måndag. I tillegg til LEGObygging har elevane laga ein plakat til utstillinga som viser det dei har lært.

Info om turneringa

    

Vi ønsker elevane på 3.trinn lykke til i turneringa! Rapport kjem over helga!