Author Archives: ingvild

Forsking på eigen praksis

Knappskog skule er med på prosjektet desentralisert kompetanseutvikling. I den samanheng har vi samarbeid både med SLATE, UiB og Høgskulen på Vestlandet. 28.08.18 gjekk startskotet for samarbeidet vårt med SLATE.

Samarbeidet vårt med SLATE fokuserer på kompetanseheving for alle lærarane. Då i første omgang i form av forsking på eigen praksis. Vi starta opp med informasjon og kunnskapsdrypp om metoden vi skal bruke på dette, TISL (Teacher inquiry into student learning). Dette er ein metode på 7 steg. Gjennom økta med Cecilie Johanne Slokvik Hansen, Ingunn Johanne Ness og Kjetil Egelandsdal fekk lærarane også byrja på desse stega. Målet var å finne noko i eigen skulekvardag som vi vil forske på, for så å utarbeide eit forskingsspørsmål. Lærarane vil i tida framover hente inn informasjon slik at dei i slutten av november er klare for å presentere forskingsresultatet sitt for dei andre lærararne. SLATE skal igjen forske på vår forsking.

Det var mange ivrige lærarar som laga mange gode spørsmål. Vi brukte eit verktøy kalla Flinga for digital planlegging og idemyldring på gruppene. Det blir spanande å sjå kva forskinga denne hausten vil lære oss, og kva dei fem gruppene konkluderer med. Målet er sjølvsagt å auke kompetansen vår, for å bli enda betre lærarar.

Oppstart

Då var vi godt i gang med skuleåret 2018/2019! Oppstarten av eit nytt skuleår er alltid hektisk, og slik var det også i år. Lærarane starta sitt arbeidsår måndag, medan elevane møtte til første skuledag torsdag.

Lærarane hadde då tre planleggingsdagar i forkant, før elevane kom. Desse vart brukt til både kompetanseheving og førebuing til det nye skuleåret. Vi har blant anna eit ønske om at alle iPad-lærarane våre skal bli noko som heiter Apple teacher. To av lærarane har allereie tatt denne sertifiseringa. Tysdagen var dei fleste lærarane på Ågotnes og deltok på den andre samlinga om Learnlab og om djupnelæring/ fagfornyinga.

Kompetanseheving — > Apple teacher

Vi er framleis ein heildigital skule, og på småtrinnet vidarefører vi satsinga på iPad. Nytt av året er at to av mellomtrinnsklassene skal over på Chromebook. 5. trinn er i tillegg så heldige at dei får pilotere ein Acer Chromebook med penn. På den måten kan vi vidareføre og vidare utvikle dei gode erfaringane vi har gjort oss med Surfacemaskina. På mellomtrinnet vil vi også halde fram med Office 365 og ikkje gå over på Google si løysing – G-Suite. Vi vil heller ta i bruk noko som heiter Teams som er ei klasseromsløysing som sentrerer seg rundt One Note.

Elevane på mellomtrinnet i gang med Chromebook og Teams

Vi har også vore så heldige å få snakke om Digg Læring denne veka. På tysdag deltok vi på ein ungdomsskulekonferanse i Fyllingsdalen der vi fekk dele litt om pedagogikken og den heilskaplege tanken bak prosjektet vårt.

Terje frå Rothaugen fortel om internasjonalt samarbeid på konferansen på Lynghaug i Fyllingsdalen

Seinare samme dag sto Arendalsuka på programmet. Der var det ein debatt i regi av Lær Kidsa koding om korleis vi skal lære ungane å skape teknologi, ikkje berre snakke om at dei skal det. Vi fekk dele litt om korleis vi har kome i gang med koding på vår skule, og kva tankar vi har om korleis ein skal få med fleire. 

Fredag var det lærarane i Holmestrand som fekk høyre om prosjektet vårt og den heilskaplege tanken vår om digital undervisning. Det er alltid kjekt å reise rundt og ha sjansen til å fortelje andre om vår filosofi og våre erfaringar!

Holmestrand

Etter ein kjekk og intens oppstart ser vi fram til resten av skuleåret! Vi gledar oss til å bli kjende med dei nye førsteklassingane våre og til alt det spanande det nye skuleåret måtte bringe!

 

 

Gresk professor på besøk

Fredag 15.06 hadde vi besøk av Kjetil Egelandsdal frå SLATE. Han hadde med seg den greske matematikk(didaktikk) professoren Chronis Kynigos frå Aten. Kyginos jobbar med korleis undervise i matematikk gjennom blant anna koding og små digitale forsøk. Han har vore med å utvikla software for dette som er i bruk i Hellas. I tillegg til matematikk skal desse programma også lære elevane om blant anna berekraftig utvikling og helse.

Kyginos viser eit av programma han har vore med å utvikle

Kyginos var interessert i korleis vi jobbar med matematikk her, og på kva måte elevane får vere med å skape noko i matematikktimane. Han fekk informasjon om skaparverkstadtanken og om kva vi meiner er viktige prinsipp i matematikkundervisninga. Han var innon 7.klasse der han fekk sjå elevar jobbe med ulike verktøy, både adaptive verktøy og verktøy som legg til rette for omvendt undervisning. Elevane viste også korleis dei jobbar med logiske oppgåver og korleis dei jobbar med koding.

Dei besøkande fekk også sjå resultat av prosjekt vi har jobba med, både 3d printing og også dei ubrukelege robotane som 6.trinn har laga. Dei fekk også sjå kva utstyr vi har kjøpt inn til kodinga. Der også den nyaste boka vi har kjøpt, Hei Ruby, som er ein inngangsport til algoritmisk tenking.

Vi takkar for besøket og gledar oss til å teste dei nye verktøya vi fekk vist.

Besøk av ordførar og skulesjef

Onsdag 13.06.18 hadde vi MOT-ambassadørar frå Tranevågen på besøk på 7.trinn. I den samanheng var ordførar, Marianne Sandahl Bjorøy og skulesjef, Wilhelm Anglevik inviterte av MOT til å vere med på ei slik MOT-økt. Sidan vi likevel hadde så celebert besøk inviterte vi på lunsj og omvisning. Skulesjefen og ordføraren var veldig imponerte over nokre innsektshotell som 5.klasse har bygd. Berekrafting utvikling er eit av dei fagovergripande emna som kjem med den nye læreplanen, og eit tema som er viktig å fokusere på i opplæringa.

Ordførar og skulesjef

Marianne Sandahl Bjorøy var med på ein runde på skulen. På 2.trinn hadde elevane fått velje kva program/app dei ville jobbe med. Siri Eide forklarte og viste korleis dei har jobba med begynneropplæringa på iPad. Bjorøy fekk sjå og snakke med nokre av elevane og dei fekk vise og fortelje kva dei jobba med,

Odd Erik Kjeldstad (rektor). Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar) og Siri Eide (kontaktlærar 2.trinn) følger med på ein elev som skriv tekst ved hjelp av STL+ metoden og IntoWords

 

På 5.trinn var naturfag og geologi tema. Bjorøy fekk lære litt om kva steinsortar vi har i vårt nærmiljø og korleis enkelte steinformasjonar vart danna. Monica Fjeldstad viste bilete på skjerm og fortalte. Bjorøy fekk også meir informasjon om korleis vi jobbar digitalt på mellomtrinnet med Chromebook og OneNote.

Vi takkar for besøket!

Besøk frå Sund

Tysdag 12.juni hadde vi besøk frå Sund kommune. Det var Sølvi Øvretveit Kallestad og Kari Aga frå Stranda skule og Merete Ingebritsen og Laila Kjeilen Bach frå Sund PPT som var her. Dei var på besøk hos spes.ped koordinator Grethe Bildøy. Dei var interesserte i både leselærarfunksjonen vår og korleis vi praktiser denne og korleis vi jobbar med spes.ped. Hos oss har Grethe opparbeida seg stor kompetanse på begge desse områda og det er som alltid kjekt å dele av vår erfaring.

Vi ønskjer Sund lykke til med oppstarten av leselærarstillinga og takkar for besøket!

Besøk frå Sverige

Tysdag 22.mai hadde vi eit nytt kjekt besøk på Knappskog skule. Denne gongen var det Cecilie Johanne Slokvik Hansen frå SLATE/ Universitetet i Bergen som hadde med seg Åsa Sundelin frå Lin education i Sverige og Anna Åkerfeldt frå Stockholms universitetet. Begge to jobbar med digitalisering og var interesserte i å høyre korleis vi jobbar her på skulen. I tillegg til ein samtale om digitalisering rakk vi også ei omvisning på skulen slik vi fekk vise dei besøkande korleis elevane våre jobbar.

Det var som alltid kjekt å fortelje om korleis vi driv skulen vår og om kva som er det viktigaste i digitaliseringa. Det var også interessant å utveksle erfaringar på tvers av landegrensene for å sjå kva som er likt og ulikt. Det var eit spanande besøk, og vi håper å halde kontakten framover. 

Takk for besøket!

 

 

NKUL 2018

  NKUL – Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring vart i år arrangert 7. – 9.mai. Dette er ein nasjonal konferanse som blir arrangert på NTNU i Trondehim kvart år i starten av mai. Årets konferanse var den 25. i rekka. NKUL er den største digitale konferansen i Noreg, og den samlar deltakarar og utstillarar frå heile landet. På NKUL er det mange parallelsesjonar, utstiller seminar og verkstadar. Der er også ei utstilling der ein kan møte store delar av den norske ed-tech (utdanningsteknologi) bransjen og dei store forlaga. På konferansen får ein høyre kva som skjer i klasserom rundt omkring i landet og følgje med på dei nyaste trendane i digital undervisning.  Forlag og ed-tech bransjen brukar konferansen til å vise kva nytt dei jobbar med og korleis dei jobbar i tråd med samfunnsendringane. Sentralt i år var difor både den nye GDPR-lova og ikkje minst korleis det blir jobba fram mot fagfornyinga. På NKUL er det eit høgt fagtrykk på dagtid og mykje som skjer på den sosiale sida på kvelden. Om kvelden møtes ein på uformell grunn for vidare samtale om både viktige emner og ikkje fullt så viktige.

Gjengen i Trondheim
Mingling med Creaza

      

Øyvind fortel om One Note

Vi på Knappskog var så heldige at vi fekk ha verkstad andre dagen av konferansen. I introen før vi fekk sleppe til kom det fram at verkstad frå oss var ønska allereie før ein starta med planlegginga av årets program.  Vi hadde kalla verkstaden vår for Digg Læring – vår tanke om heilskapleg digital undervisning. Vi var fire stykker som hadde denne, Siri Eide, Monica Fjeldstad, Øyvind Opheim Rise og Ingvild Vikingsen Skogestad, Vi ønska å presentere korleis vi jobbar og ikkje minst korleis vi definerer heildigital undervisning. Vi ønska også å få fram heilskapstanken både på trinn og fag. Vi tenker likt frå 1. – 7.trinn til tross for ulike einingar, plattformer og verktøy.

 

Verkstaden var i eit av dei største auditoria og der var mellom 250 og 300 deltakarar. Tilbakemeldingane etter verkstaden var gode, og det er mange som er imponerte over korleis vi tenker skule. Ein av dei beste tilbakemeldingane vi fekk var at det var mange som hadde lyst å jobbe hos oss fordi det såg ut som vi hadde det så kjekt på jobb.

Målet er ikkje å vere lærebokfrie, men å vere fri frå læreboka
Siri og Monica fortel om begynnaropplæringa

  

Vi var seks lærarar som var på NKUL. I tillegg til dei fire som hadde verkstad var Åse Urdal og Kaja Venge der.  Vi reiser alle heim med nye intrykk, ny inspirasjon og ei kjensle av at vi er på rett veg. Vi opplevde stadig vekk at folk hadde høyrt om oss, både før innlegget og sjølvsagt spesielt etter. Det er kjekt å kome seg litt ut, få fortelje om det vi driv med og oppleve at andre er imponerte.  Mange har tatt kontakt for vidare samarbeid, noko vi ser fram til. Det er også kjekt å oppleve å bli høyrt og at vi får spele ei rolle i det som skjer i ed-tec/forlagsverda i framtida.

Kjetil I Cappelen Damm
Live map i Kikora for Hordaland

Det er ikkje det at vi trur vi er så veldig flinke, men vi trur at vi har funne den rette vegen mot framtidsskulen. Kan vi hjelpe andre inn på denne, er det berre ein bonus for oss. Det viktigaste for oss er å ha eleven i fokus. Fokusere på at eleven skal bli motivert, meistre og lære. Fokus på balanse og at vi berre brukar IKT der IKT kan gi meir læring og meistring. Det viktigaste er ikkje å vere lærebokfrie, men å vere fri frå læreboka.

Takk for oss NKUL, fantastisk kjekt som alltid! Håper vi møtes igjen neste år!

Tyholttårnet
Trondheim

Desentralisert kompetanseutvikling

Knappskog skule er med på eit samarbeid med UH-sektoren (NLA, Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen/SLATE) og desentralisert kompetanseutvikling i Ytre Mitdt Hordaland. Samarbeidet har temaet:  «Det digitale klasserommet under fagfornyelsen» og er no i ein oppstartsfase med pilotskular.

Onsdag 2.mai vart den første «Kick off» samlinga arrangert i allrommet på Knappskog, og meininga er at dei involverte skulane skal ha eigne «Kick off» samlingar på sine skular i starten av neste skuleår.

Knappskog skule har innleia samarbeid både med SLATE og HVL. I samarbeidet med SLATE set vi fokuset på den overordna tanken med digitalisering og pedagogikk. Vi ønsker å bli flinkare til å forske på eigen praksis og på å utnytte resultata til å drive betre undervisning. Vi ønskjer også å gå enda djupare inn i djupnelæring og kreativitet og med å oppnå dei to øvste nivå på SAMR- modellen.

I prosjekta med HVL ønskjer vi å styrke satsinga vår med skaparverkstad og vi ønskjer også meir kompetanse på bruk av multimodale tekstar i engelsk. Vi ønskjer å nå dei øvre delane av SAMR-modellen også i engelsk.

Astrid Tolo frå UIB/SLATE
Høgskulen på Vestlandet
NLA

Tida fram mot skulestart må vi bruke på å konkretisere dei forskjellege prosjekta. Målet er at kompetansen vi oppnår skal dryppe på heile personalet og at dei fører til ei endring som elevane kan spore i klasserommet. Vi ser fram til ei medvandring med fagmiljøet og eit tettare samarbeid med UH-sektoren, og er spente på kvar dette vil føre oss. Vi håper også at samarbeidet vil spegle seg igjen i dei studentane vi som praksisskule får på besøk, og håper vi kan bidra med vår kompetanse om ein heildigital skulekvardag.

 

STL+ konferansen

3. og 4.mai blir STL+ konferansen arrangert på Lillestrøm. Monica Berntsen og Kata Strømland er deltakarar her. Det er andre året vi sender representantar på denne konferansen. Vi håper at dei kjem tilbake på skulen med ny kunnskap og inspirasjon om STL+ metoden og begynneropplæringa. STL+ er å skrive seg til lesing ved hjelp av talesyntese og er metoden vi på Knappskog brukar i lese- og skriveopplæringa vår.  Her er eit reisebrev av Monica Berntsen frå konferansen:

Dag 1 på STL+ konferansen begynte med et foredrag med Jørgen Frost. Han tok for seg betydningen av tidlig innsats. Budskapet hans var at det ikke er bokstavtegnet i seg selv man skal fokusere på når en skal lære seg å lese. En må flytte fokus over på den funksjonelle lyderingen som har vist å ha god effekt i lese- og skriveopplæringen. Frost mener at det ikke er bra å bruke måneder på ren bokstavopplæring. Elevene kan gå skriveveien uten å kunne alle bokstavene. Elevene utforsker lyder for å koble bokstaver de ikke kan.

Videre fikk vi høre Mona Wiklander snakke om grunnprinsippene i STL+ tenkningen som var som musikk i ørene til en førskolelærer. Her ble viktigheten av å samskrive og bruke modellering trukket frem. Hun fremhever at det skal ikke være motorikken som styrer skrivingen. Skrivingen bør bli styrt av hva elevene har på hjertet, og ikke hva de er motorisk klare for.

Dag 1 endte med et engasjerende innlegg av Simen Spurkeland som snakket om hvordan en kan engasjere og få elevene aktive.

Kata, Monica og Simen Spurkland

 

Dag 2 på STL+ konferansen startet med flere gode tips fra Mona Wiklander om hvordan en kan få god progresjon i lesing, leseforståelse og skriving. Hennes viktigste budskap er at elevene ikke skal lese tekster de ikke forstår. Tekster må være tilpasset og gjennomgått slik at elevene forstår hva de leser.

Dina Dalaaker fra Udir snakket om hva som kjennetegner skoler som har lykkes med å digitalisere den første lese- og skriveopplæringen.

Lisbeth Gregersen fra Udir snakket om læring uten grenser ved hjelp av eTwinning. Dette er en satsning fra EU-kommisjonen for samarbeid på tvers av landegrenser. eTwinning har fokus på å ha noen å skrive til. Vel verdt å prøve ut.

Det var en fantastisk underholdende avslutningen med forfatteren av Bukkene Bruse i badeland, Bjørn F. Rørvik. Han fortalte fra boken sin og snakket om at bildebøker bare eksisterer når de blir lest høyt med innlevelse.

Mattemaraton 2018

Kvart år i mai arrangerer Kikora mattemaraton. Mellomtrinnet på Knappskog har deltatt dei to siste åra. Nytt frå i år er at det er laga maratonløp for alle elevar, heilt ned til første klasse. I år skal difor alle klassene på Knappskog delta i mattemaraton! Erfaring frå tidlegare år seier at matemaraton er motiverande for elevane. Spesielt sidan ein heile vegen kan sjå korleis vi ligg an i høve til andre skular både i kommunen, fylket og landet.

Her kan du finne live map – oppdateringa

Målet for mattemaraton er at alle elevane skal gjennomføre minst eit løp/ ein maraton på 420 oppgåver. Når dei har fullført eit løp kan dei gå opp eit nivå for å fullføre nye løp.

I starten av maratonen har vi opplevd ein del teknisk krøll, vi håper dette blir utbedra fort, slik at mattemaratonen kan bli vårens vakraste eventyr, slik Kikora sjølv seier.

I starten av dette skuleåret var to 7.klassingar frå Knappskog med på den store mattemaratonfinalen i Oslo. Det kan ein lese meir om her.

Her er nokre bileter før første dag. Elevane er i gang både på mellomtrinn og småtrinn, med Surface og iPad